HSK 5 & HSK 6 PAGES ARE UNDER CONSTRUCTION. Stay tuned and enjoy the rest of the site, and HSK 1-4!

Tower - Treat Insolently; to Insult

The search box above the table can be used to find words using Hanzi or English. 

Recordings ©2020 MandarinMania.com.  For your personal use only.  Do not reuse, redistribute or repost in any manner without permission. However, you may link to this page.

AUDIO

ENGLISH

SIMPLIFIED CHINESE

PINYIN

TRADITIONAL CHINESE

tower

塔楼; 高楼 modern

tǎlóu; gāo lóu

塔樓; 高樓 modern

Tower of Babel

Bābiétǎ

巴別塔

trace; sign

迹象

jīxiàng

跡象

Trachonitis

特拉可尼

Tèlākění

特拉可尼

tracts

单张

dānzhāng

單張

traditions

传统

chuántǒng

傳統

trailer cities

房屋

huódòng fángwū yíng

活動房屋營

train up a boy

教养孩童

jiàoyǎng háitóng

教養孩童

train, to

训练; 锻练

xùnliàn; duàn liàn

訓練; 鍛練

training program

训练计

xùnliàn jìhuà

訓練計劃

traitor (country)

màiguózéi

賣國賊

traitor (religious)

叛徒

pàntú

叛徒

trample, to

践踏

jiàntà

踐踏

trampled, be

被践踏

bèi jiàntà

被踐踏

trance, in a; fell into a trance

出神状

chūshén zhuàngtài

出神狀態

tranquil

安宁;

ānníng; níng mì

安寧; 寧謐

transcend

超越

chāoyuè

超越

transcription equipment

播音设备

bòyīn shèbèi

播音設備

transfer of records

移交记录

yíjiāo jìlù

移交記錄

transfer, to

to move;

yí; zhuǎnyí

to move; 轉移

transfiguration; to transfigure

形貌

gǎibiàn xíngmào

改變形貌

transform, to

change; 更新 renew

gǎibiàn; gēngxīn

改變 change; 更新 renew

transfusion

shūxiè

輸血

transgress, to

犯法

fànfǎ

犯法

transgression

犯法的事;

fànfǎ de shì; guò fàn

犯法的事; 過犯

transgressor of the Law

犯律法的人

wéifàn lǜfǎ de rén

違犯律法的人

translate text, to; literal translation

yìwén

譯文

translate, to

fānyì

翻譯

translated to

yì chéng

譯成

Translations; Versions

Yìběn

譯本

translator

; 译员

fānyìzhě; fānyìyuán

翻譯者; 翻譯員

transliteration; romanization

;

yìyīn; yīnyì

譯音; 音譯

Transmigration (Buddhism)

Lúnhuí

輪迴

transmit, to; to relay; to tell

chuándá

傳達

transportation

yùnshū

運輸

transubstantiation (Catholicism)

化体

huàtǐ (lùn)

化體 (論)

trap; snare

圈套;

quāntào; luówǎng

圈套; 羅網

travel arrangements

交通安排

jiāotōng ānpái

交通安排

travel mate or travel companion

游伴

yóubàn

遊伴

travel; excursion

旅行

lǚxíng

旅行

traveled abroad

出国

chūguó

出國

Traveling Overseers

周游

Zhōuyóu jiāndū

周遊監督

Traveling; Speakers

周游演

Zhōuyóu yǎnjiǎngzhě

周遊演講者

traverse, to

横越

héng yuè

橫越

treacherous

诡诈;

guǐzhà; jiānzhà

詭詐; 奸詐

treasure, to; to cherish

; 珍惜

àixī; zhēnxī

愛惜; 珍惜

treasure; jewelry

珍宝; 宝藏 hidden

zhēnbǎo; bǎocàng

珍寶; 寶藏 hidden

treasury

bǎokù

寶庫

treasury chest

qián xiāng

錢箱

treat insolently; to insult

凌辱

língrù

凌辱

Scroll to Top