NEWS:  HSK 5 & HSK 6 PAGES ARE UNDER CONSTRUCTION. Stay tuned and enjoy the rest of the site, and HSK 1-4!

Yap Island - Zwingli

The search box above the table can be used to find words using Hanzi or English. 

Recordings ©2020 MandarinMania.com.  For your personal use only.  Do not reuse, redistribute or repost in any manner without permission. However, you may link to this page.

AUDIO

ENGLISH

SIMPLIFIED CHINESE

PINYIN

TRADITIONAL CHINESE

Yap Island

雅蒲

Yǎpúdǎo

雅蒲島

Year

nián

yearbook

niánjiàn

年鑑

yearn for, to

渴念; 渴慕

kěniàn; kěmù

渴念; 渴慕

yell, to

大叫; 喊叫 call out; 呼叫

dà jiào; hǎnjiào; hūjiào

大叫; 喊叫 call out; 呼叫

Yemen

Yěmén

也門

yet; but

què

yin and yang

阴阳

yīnyáng

陰陽

yoga

瑜伽

yú jiā shù

瑜伽術

yoke

è

yoke (load-carrying rod for human)

扁担; 担挑

biǎndan; dàn tiāo

扁擔; 擔挑

yoke, carrying the

负轭

fù è

負軛

you (polite form)

nín

young child

孩童

háitóng

孩童

young child(ren)

幼童

yòu tóng

幼童

Your Excellency Felix

腓力斯大人

Féilìsī dàrén

力斯大人

youth; youthfulness; young

青春

qīngchūn

青春

youthful

; 年青

niánqīng; niánqīng

年輕; 年青

youths; young people

青年人;

qīngniánrén; niánqīngrén

青年人; 年輕人

Yugoslavia, F.R.

南斯拉夫

Nánsīlāfū

南斯拉夫

Zacchaeus

Sāgāi

撒該

Zaire

扎伊

Zháyī’ěr

扎伊爾

Zambia

Zànbǐyǎ

贊比亞

zeal; zealous

; 热诚

rèxīn; rèchéng

熱心; 熱誠

zealous in fine works

心从事善工

rèxīn cóngshì shàn gōng

熱心從事善工

zealous one

心者

rèxīnzhě

熱心者

Zebedee

西庇太

Xībìtài

西庇太

zebra

bānmǎ

斑馬

Zebulon

西布

xībùlún

西布倫

Zechariah

撒迦利

Sājiālìyà

撒迦利亞

Zechariah (King)

撒迦利雅

Sājiālìyà

撒迦利雅

Zedekiah

西底家

Xīdǐjiā

西底家

Zen (Buddhist meditation)

坐禅; 打坐

Zuò chán; Dǎzuò

坐禪; 打坐

Zephaniah

西番雅

Xīfānyǎ

西番雅

Zered

撒烈

Sāliè

撒烈

Zeredah

洗利达

Xǐlìdá

洗利達

Zerubbabel

巴伯

Suǒluóbābó

所羅巴伯

Zerubbabel's Temple

巴伯的圣殿

Suǒluóbābó de shèng diàn

所羅巴伯的聖殿

Zeus

宙斯

Zhòusī

宙斯

Ziklag

洗革拉

Xǐgélā

洗革拉

Zilpah

悉帕

Xīpà

悉帕

Zimbabwe

津巴布

Jīnbābùwéi

津巴布韋

Zimri

心利

Xīnlì

心利

Zin (wilderness)

Xún de kuàngyě

尋的曠野

Zion

Xī’ān

錫安

Ziph

西弗

Xīfú

西弗

Zipporah

西坡拉

Xīpōlā

西坡拉

Ziv (2nd month)

西弗月

Xīfúyuè

西弗月

zodiac (astronomy)

黄道十二

huángdàodài shí’èr gōng

黃道帶十二宮

Zohar (Jewish book)

Guānghuī zhī shū

光輝之書

zone (J.W. term)

dài

Zone Overseer

带务监

Dàiwù Jiāndū

帶務監督

zone visit

带务访

Dàiwù tànfǎng

帶務探訪

zone; territory

地区

dìqū

地區

Zulu people

Zǔlǔrén

祖魯人

Zwingli

茨温利

Cíwēnlì

茨溫利

Scroll to Top