NEWS:  HSK 5 & HSK 6 PAGES ARE UNDER CONSTRUCTION. Stay tuned and enjoy the rest of the site, and HSK 1-4!

Childbearing - Clay Vessels

The search box above the table can be used to find words using Hanzi or English. 

Recordings ©2020 MandarinMania.com.  For your personal use only.  Do not reuse, redistribute or repost in any manner without permission. However, you may link to this page.

AUDIO

ENGLISH

SIMPLIFIED CHINESE

PINYIN

TRADITIONAL CHINESE

childbearing

生儿育女

shēng ér yù nǚ

生兒育女

childbirth pains

分娩的痛苦; 产难

fēnmiǎn de tòngkǔ; chǎn nàn

分娩的痛苦;

childhood

童年

tóngnián

童年

children

儿童

értóng

兒童

children; offspring

儿女

érnǚ

兒女

Chile

智利

Zhìlì

智利

chiliarch (khi li ar khoi)

千夫

qiānfūzhǎng

千夫長

China

中国

Zhōngguó

中國

Chinese Language

中文; 汉语

Zhōngwén; Hànyǔ

中文; 漢語

Chios

希俄斯

Xī’ésī

希俄斯

chiromancy (palm reading)

手相

shǒuxiàngshù

手相術

Chislev (9th month)

基斯流月

Jīsīliúyuè

基斯流月

choke the word

话语

bǎ huàyǔ èshā le

把話語扼殺了

choose, to

拣选; 选择

jiǎnxuǎn; xuǎnzé

揀選; 選擇

Chorazin

哥拉汛

Gēlāxùn

哥拉汛

chosen by God

蒙上帝拣选

méng Shàngdì jiǎnxuǎn

蒙上帝揀選

chosen people

拣选的百姓

bèi jiǎnxuǎn de bǎixìng

被揀選的百姓

chosen, be; be called

拣选的人; 被

méng jiǎnxuǎn de rén; bèi xuǎn

蒙揀選的人; 被選

Christ

基督

Jīdū

基督

Christendom

基督教国

Jīdūjiàoguó

基督教國

Christian

基督徒

Jīdūtú

基督徒

Christian Congregation

基督徒会众

Jīdūtú Huìzhòng

基督徒會眾

Christian Greek Scriptures

基督教希腊

Jīdūjiào Xīlàyǔ Shèngjīng

基督教希臘語聖經

Christian quality

基督徒的品

Jīdūtú de pǐnzhí

基督徒的品質

Christian view of …

基督徒…的看法

Jīdūtú duì…de kànfǎ

基督徒對的看法

Christmas

诞节

Shèngdànjié

聖誕節

Christ's bride

基督的新

Jīdū de xīnfù

基督的新婦

chronology

年代

niándàijìsuàn

年代計算

church

教会; 教堂

jiàohuì; jiàotáng

教會; 教堂

Chuuk

Tèlǔkè

特魯克

Cilicia

西利西

Xīlìxīyǎ

西利西亞

cinnamon

肉桂

ròuguì

肉桂

circuit (JW)*

分区

fēnqū

分區

circuit assembly*

分区大会

fēnqū dàhuì

分區大會

circuit overseer*

分区

fēnqū jiāndū

分區監督

circumcision

割礼

gēlǐ

割禮

circumstance

情形 situation;

qíngxíng; huánjìng

情形 situation; 環境

circumstantial evidence

huánjìngzhèngjù

環境證據

cisterns

jǐng

citadel

bǎolěi

堡壘

cities of refuge

逃城

táochéng

逃城

citizens

公民; 人民; 居民 residents

gōngmín; rénmín; jūmín

公民; 人民; 居民 residents

city

城; 城市; 一座城 a city

chéng; chéngshì yí zuò chéng

; 城市; 一座城 a city

city gates

chéngmén

城門

City of David

的城

Dàwèi de chéng

大衛的城

city of refuge

逃城

táochéng

逃城

city ruler

治城官

zhì chéng guān

治城官

city wall

chéngqiáng

城牆

civil magistrate

民政官

mínzhèngguān

民政官

civil wars

nèizhàn

clarify; explain

shuōmíng

clashing cymbal

响的

míngxiǎng de náobó

鳴響的鐃袚

class distinctions

阶级之分

jiējí zhī fēn

階級之分

Claudius

Kèláodí

克勞狄

clay

黏土; 泥土 soil

niántǔ; nítǔ

黏土; 泥土 soil

clay vessels

陶器; 瓦器

táoqì; wǎqì

陶器; 瓦器

Scroll to Top