NEWS:  HSK 5 & HSK 6 PAGES ARE UNDER CONSTRUCTION. Stay tuned and enjoy the rest of the site, and HSK 1-4!

HSK 4 Pinyin Chart List

HSK 4 contains 600 words. Click on the word you want to explore. Each word page contains an associated picture, native audio, the English definition, Simplified and Traditional characters, pinyin, classifiers (measure words) when applicable, a link to all the words the characters will form in other HSK levels, stoke order pictures, character components and sample sentences.

Audio for All Words & Help

ài qíng

ān pái

ān quán

àn shí

àn zhào

bǎi fēn zhī 

bàng

bào

bǎo hù

bào míng

bào qiàn

bǎo zhèng

bāo zi

bèi

bèn

běn lái

bǐ rú

bì yè

biàn

biǎo gé

biǎo shì

biǎo yǎn

biǎo yáng

biāo zhǔn

bǐng gān

bìng qiě

bó shì

bù dé bù

bù fen

bù guǎn

bú guò

bù jǐn

cāi

cái liào

cān guān

cān tīng

cè suǒ

chà bu duō

cháng

chǎng

cháng chéng

cháng jiāng

chāo guò

chéng zuò

chéng gōng

chéng shí

chéng wéi

chī jīng

chóng xīn

chōu yān

chū chāi

chū fā

chú fáng

chū shēng

chū xiàn

chuán zhēn

chuāng hu

cí yǔ

cóng lái

cū xīn

cún

cuò wù

dá àn

dǎ ban

dà gài

dǎ rǎo

dà shǐ guǎn

dǎ yìn

dà yuē

dǎ zhāo hu

dǎ zhé

dǎ zhēn

dài fu

dài

dāng

dāng shí

dāo

dào

dào chù

dào dǐ

dào qiàn

dǎo yóu

dé yì

dēng jī pái

děng

dì diǎn 

dì qiú

dì zhǐ

diào

diào chá

diū

dòng zuò

dǔ chē

dù zi

duǎn xìn

duì huà

duì miàn

duì yú

ér

ér tóng

fǎ lǜ

fā shēng

fā zhǎn

fǎn duì

fán nǎo

fān yì

fáng dōng

fāng fǎ

fāng miàn

fàng qì

fàng shǔ jià

fàng sōng

fāng xiàng

fèn

fēng fù

fǒu zé

fú hé

fù kuǎn

fù qīn

fù yìn

fù zá

fù zé

gǎi biàn

gǎn

gǎn 

gàn

gān bēi

gǎn dòng

gǎn jué

gǎn qíng

gǎn xiè

gāng

gāo sù gōng lù

gē bo

gōng fu

gōng lǐ

gòng tóng

gōng zī

gòu

gòu wù

gū jì

gù kè

gǔ lì

gù yì

guà

guān jiàn

guān zhòng

guǎn lǐ

guāng

guàng

guǎng bō

guǎng gào

guī dìng

guó jí

guó jì

guǒ zhī

guò chéng

hǎi yáng

hài xiū

hàn

hán jià

háng bān

hǎo chu

hào mǎ

hǎo xiàng

hé gé

hé shì

hé zi

hòu

hòu huǐ

hù lián wǎng

hù shi

hù xiāng

huái yí

huí yì

huǒ

huò dé

huó dòng

huó po

jī chǔ

jī dòng

jì huà

jī jí

jī lěi

jì rán

jí shǐ

jí shí

jì shù

jì xù

jì zhě

jiǎ

jiā bān

jià gé

jiā jù

jiā yóu zhàn

jiān chí

jiǎn féi

jiǎn shǎo

jiàn yì

jiàng dī

jiǎng jīn

jiāng lái

jiàng luò

jiāo

jiāo ào

jiāo liú

jiāo qū

jiào shòu

jiāo tōng

jiào yù

jiǎo zi

jié

jié guǒ

jiě shì

jiē shòu

jié yuē

jiē zhe

jǐn guǎn

jìn xíng

jǐn zhāng

jìn zhǐ

jīng cǎi

jǐng chá

jīng jì

jīng jù

jīng lì

jìng rán

jǐng sè

jīng yàn

jìng zhēng

jìng zi

jiū jìng

jǔ bàn

jù huì

jù jué

jù lí

jǔ xíng

kāi wán xiào

kāi xīn

kàn fǎ

kǎo yā

kǎo lǜ

kě lián

kě shì

ké sou

kè tīng

kě xī

kē xué

kěn dìng

kōng 

kǒng pà

kōng qì

kuàng quán shuǐ

kùn

kùn nan

lā jī tǒng

lái bu jí

lái de jí

lái zì

lǎn

làng fèi

làng màn

lǎo hǔ

lěng jìng

lǐ bài tiān

lǐ fà

lì hai

lǐ jiě

lǐ mào

lì qi

lì rú

lǐ xiǎng

liǎ

lián xì

lián

liáng kuai

líng qián

lìng wài

liú

liú lì

liú xíng

lǜ shī

lǚ xíng 

luàn

má fan

mǎ hu

mǎn

máo

máo jīn

měi lì

mèng

mí lù

mì mǎ

miǎn fèi

miǎo

mín zú

mù dì

mǔ qīn

nài xīn

nán dào

nán shòu

nèi

nèi róng

néng lì

nián líng

nòng

nuǎn huo

ǒu ěr

pái duì

pái liè

pàn duàn

péi

pī píng

pí fū

pí qi

piān

piàn

pīng pāng qiú

píng shí

pǔ biàn

pú tao

pǔ tōng huà

qí cì

qì hòu

qí zhōng

qiān wàn

qiān zhèng

qiāo

qiáo

qiǎo kè lì

qīn qi

qīng

qīng sōng

qíng kuàng

qióng

qū bié

quán bù

què

quē diǎn

quē shǎo

què shí

rán ér

rè nao

rèn hé

rèn wu

rēng

réng rán

rì jì

rù kǒu

sàn bù

sēn lín

shā fā

shāng liang

shāng xīn

shāo wēi

sháo zi

shè huì

shēn

shēn qǐng

shèn zhì

shěng

shèng

shēng huó

shēng mìng

shēng yì 

shǐ

shī bài

shí fēn

shì fǒu

shī fu

shì hé

shí jì

shì jì

shī wàng

shì yìng

shǐ yòng

shí zài

shōu

shòu bù liǎo

shòu dào

shǒu dū

shòu huò yuán

shuō míng

shōu rù

shōu shi

shuò shì

shǒu xiān

shū

shù liàng

shú xī

shù zì

shuài

shùn biàn

shùn lì

shùn xù

sù dù

sù liào dài

suān

suí biàn

suí zhe

sūn zi

suǒ yǒu

tái

tái

tài du

tán gāng qín

tán

tāng

táng

tǎng

tàng

tǎo lùn

tǎo yàn

tè diǎn

tí gōng

tián kòng

tí qián

tí xǐng

tiáo jiàn

tíng 

tǐng

tōng guò

tóng qíng

tóng shí

tōng zhī

tuī

tuī chí

tuō

wà zi

wán quán

wǎng wǎng

wǎng qiú

wǎng zhàn

wèi dào

wèi shēng jiān

wēi xiǎn

wēn dù

wén zhāng

wù huì

wú liáo

wú lùn

wū rǎn

xī hóng shì

xī yǐn

xián

xiàn jīn

xiàn mù

xiāng

xiǎng

xiāng fǎn

xiàng pí

xiāng tóng

xiáng xì

xiǎo chī

xiào guǒ

xiào huà

xiǎo huǒ zi

xiǎo shuō

xiāo xi

xìn fēng

xīn kǔ

xīn qíng

xìn xī

xìn xīn

xíng

xǐng

xìng bié

xīng fèn

xìng fú

xìng gé

xiū lǐ

xǔ duō

xué qī

ya

yā lì

yá gāo

yà zhōu

yán

yǎn chū

yán gé

yǎn jìng

yán jiū 

yǎn yuán

yán zhòng

yǎng chéng

yáng guāng

yàng zi

yāo qǐng

yào shi

yào shi

yě xǔ

yè zi

yì jiàn

yī qiè

yì shù

yǐ wéi

yīn cǐ

yǐn qǐ

yìn xiàng

yíng

yìng pìn

yǒng gǎn

yǒng yuǎn

yóu

yōu diǎn

yǒu hǎo

yóu jú

yōu mò

yóu qí

yǒu qù

yōu xiù

yǒu yì

yóu yú

yǔ fǎ

yú kuài

yǔ máo qiú

yú shì

yù xí

yǔ yán

yuán lái

yuán liàng

yuán yīn

yuè dú

yuē huì

yún

yǔn xǔ

zá zhì

zán men

zàn shí

zāng

zé rèn

zēng jiā

zhàn xiàn

zhào 

zhāo pìn

zhēn zhèng

zhèng cháng

zhèng hǎo

zhěng lǐ

zhèng míng

zhèng què

zhèng shì

zhī

zhǐ

zhī chí

zhí de

zhǐ hǎo

zhí jiē

zhì liàng

zhì shǎo

zhī shi

zhí wù

zhǐ yào

zhí yè

zhòng

zhòng diǎn

zhòng shì

zhōu wéi

zhù hè

zhù míng

zhǔ yi

zhuǎn 

zhuàn

zhuān mén

zhuān yè

zhǔn què

zhǔn shí

zì rán

zǐ xì

zì xìn

zǒng jié

zuì hǎo

zūn zhòng

zuò

zuò jiā 

zuò wèi

zuò yòng

zuǒ yòu

zuò zhě

Scroll to Top