HSK 5 Pinyin Chart

HSK 5 contains 1300 words.  You can find the Simplified, Traditional, Pinyin and English Definitions for each word below.

Individual HSK 5 Vocabulary pages are UNDER CONSTRUCTION.  If you navigate to them you will see UNDER CONSTRUCTION at the top of the page indicating that the page is incomplete.  
Stay tuned to the Announcements section on our home page to find out when HSK 5 pages are released officially.

Audio for All Words & Help

Audio Part 1

Audio Part 2

āi 

āi

ài hù

ài xī

ài xīn

ān wèi

ān zhuāng

àn

àn

áo yè 

bǎ wò

bǎi

bàn lǐ

bàng wǎn

bāo guǒ

bāo hán

bāo kuò

báo

bǎo chí

bǎo cún

bǎo liú

bǎo xiǎn

bǎo bèi

bǎo guì

bào dào

bào dào

bào gào

bào shè

bào yuàn

bēi guān

bèi

bèi jǐng

bèi zi

běn kē

běn lǐng

běn zhì

bǐ cǐ

bǐ lì

bì rán

bì yào

bì jìng

bì miǎn

biān jí

biān pào

biàn

biàn lùn

biāo diǎn

biāo zhì

biǎo dá

biǎo miàn

biǎo míng

biǎo qíng

biǎo xiàn

bīng jī líng 

bìng dú

bō fàng

bō li

bó wù guǎn

bó zi

bú duàn

bú jiàn de

bú nài fán

bú yào jǐn

bǔ chōng

bù ān

bù dé liǎo

bù rán

bù rú

bù zú

bù zhòu

bù mén

cái chǎn

cǎi hóng

cǎi

cǎi fǎng

cǎi qǔ

cān kǎo

cān yù

cán kuì

cāo chǎng

cāo xīn

cè yàn

céng jīng

chā zi

chā jù

chā

chāi

chǎn pǐn

chǎn shēng

cháng shí

cháng tú

chāo

chāo jí

cháo

cháo shī

chǎo

chǎo jià

chǎo

chē kù

chē xiāng

chè dǐ

chén mò

chèn

chēng

chēng hu

chēng zàn

chéng fèn

chéng guǒ

chéng jiù

chéng lì

chéng rén 

chéng shú

chéng yǔ

chéng zhǎng

chéng dān

chéng rèn

chéng shòu

chéng dù

chéng xù

chéng kěn

chī kuī

chí xù

chí táng

chí zǎo 

chǐ zi

chì bǎng

chōng diàn qì

chōng fèn

chōng mǎn

chōng

chóng fù

chǒng wù

chōu ti

chōu xiàng

chǒu

chòu

chū bǎn

chū kǒu

chū sè

chū shì 

chū xí

chū jí

chú fēi

chú xī

chǔ lǐ

chuán bō

chuán rǎn

chuán shuō

chuán tǒng

chuāng lián

chuǎng

chuàng zào

chuī

cí huì

cí zhí

cǐ wài

cì jī

cì yào

cōng máng

cóng cǐ

cóng ér

cóng qián

cóng shì

cū cāo 

cù jìn

cù shǐ

cuī

cún zài

cuò shī

dā ying

dá dào

dǎ gōng

dǎ jiāo dào

dǎ pēn tì

dǎ ting

dà fāng

dà shà

dà xiàng

dà xíng

dāi

dài biǎo

dài tì

dài yù

dài kuǎn

dān chún

dān diào

dān dú

dān wèi

dān yuán

dān rèn

dān wu

dǎn xiǎo guǐ

dàn

dāng dì

dāng xīn

dǎng

dǎo méi

dǎo yǎn

dǎo zhì

dǎo yǔ

dào dá

dào dé

dào lǐ

dēng jì

děng dài

děng yú

dí rén

dí què

dì dao

dì lǐ

dì qū

dì tǎn

dì wèi

dì zhèn

diǎn xin

diàn chí

diàn tái

diào

dǐng

dòng

dòng huà piān

dòng

dòu fu

dòu

dú lì

dú tè

dù guò

duàn

duī

duì huàn

duì bǐ

duì dài

duì fāng

duì shǒu

duì xiàng

dūn

dūn

dùn

duō kuī

duō yú

duǒ

duǒ cáng

è liè

ěr huán

fā biǎo

fā chóu

fā dá

fā dǒu

fā huī

fā míng

fā piào

fā yán

fá kuǎn

fǎ yuàn

fān

fán róng

fǎn ér

fǎn fù

fǎn yìng

fǎn yìng

fǎn zhèng

fàn wéi

fāng

fāng àn

fāng shì

fáng ài

fǎng fú

fēi

féi zào

fèi huà

fēn bié

fēn bù

fēn pèi

fēn shǒu

fēn xī

fēn fēn

fèn dòu

fēng kuáng

fēng gé

fēng jǐng

fēng sú

fēng xiǎn

fěng cì

fǒu dìng

fǒu rèn

fú zhuāng

fǔ dǎo

fù zhì

fù nǚ

gǎi gé

gǎi jìn

gǎi shàn

gǎi zhèng

gài kuò

gài niàn

gài

gān cuì

gān zào

gǎn jī

gǎn shòu

gǎn xiǎng

gǎn jǐn

gǎn kuài

gàn huó r

gāng tiě

gāo dàng

gāo jí

gǎo

gào bié

gé wài

gé bì

gè bié

gè rén

gè xìng

gè zì

gēn

gēn běn

gōng bù

gōng kāi

gōng píng

gōng yù

gōng yuán

gōng zhǔ

gōng néng

gōng chǎng

gōng chéng shī

gōng jù

gōng rén

gōng yè

gōng xǐ 

gòng xiàn

gōu tōng

gòu chéng

gū gu

gū niang

gǔ dài

gǔ diǎn

gǔ piào

gǔ tou

gǔ wǔ

gǔ zhǎng

gù dìng

guà hào

guāi

guǎi wān

guài bu de

guān bì

guān

guān chá

guān diǎn

guān niàn

guǎn zǐ

guàn jūn

guāng hua

guāng lín

guāng míng

guāng pán

guǎng chǎng

guǎng dà

guǎng fàn

guī nà

guī ju

guī lǜ

guī mó

guī zé

guì tái

gǔn

guō

guó qìng jié

guó wáng 

guǒ rán

guǒ shí

guò fèn

guò mǐn

guò qī

hǎi guān

hǎi xiān

hǎn

háng yè

háo huá

hào kè

hào qí

hé bì

hé kuàng

hé fǎ

hé lǐ

hé tong

hé yǐng

hé zuò

hé píng

hé xīn

hèn

hóu zi

hòu bèi 

hòu guǒ

hū xī

hū rán

hū shì

hú tu

hú shuō

hú tòng

hú dié

huā shēng

huá yì

huá 

huà 

huà xué

huà tí

huái niàn

huái yùn

huǎn jiě

huàn xiǎng

huāng zhāng

huáng jīn

huī fù

huī

huī

huī chén

huī xīn

huì lǜ

hūn lǐ

hūn yīn

huó yuè

huǒ bàn

huǒ chái

huò xǔ

jī běn

jī qì

jī liè

jī ròu

jí gé

jí máng

jí zhěn 

jí qí

jí hé

jí tǐ

jí zhōng

jì mò

jì lǐng dài

jì lù

jì lǜ

jì niàn

jì suàn

jì lù

jì yì

jiā bīn

jiā zi

jiā tíng

jiā wù

jiā xiāng

jiǎ rú

jiǎ shè

jiǎ zhuāng

jiǎ

jià zhí

jià

jià shǐ

jiān zhí

jiān jué

jiān qiáng

jiān bǎng

jiān jù

jiān kǔ

jiǎn dāo

jiǎn

jiǎn lì

jiǎn zhí

jiàn shēn 

jiàn lì

jiàn shè

jiàn zhù

jiàn pán

jiǎng jiu

jiǎng zuò

jiàng yóu

jiāo huàn

jiāo jì

jiāo wǎng

jiāo

jiāo shuǐ

jiǎo huá

jiǎo dù

jiào cái

jiào liàn

jiào xun

jiē chù

jiē dài

jiē jìn

jiē shi

jiē duàn

jié gòu

jié hé

jié lùn

jié zhàng

jié shěng

jiè kǒu

jiè

jiè 

jiè zhi

jīn shǔ

jǐn kuài

jǐn jí

jǐn shèn

jìn lì

jìn liàng

jìn dài

jìn bù

jìn kǒu

jīng lì

jīng shén

jīng diǎn

jīng shāng

jīng yíng

jiǔ bā

jiù

jiù hù chē

jiù jiu

jū rán

jú zi

jù lè bù

jù bèi

jù tǐ

jù dà

jù shuō

juān

jué sài

jué xīn

jué duì

jué sè

jūn shì

jūn yún

kǎ chē

kāi fā

kāi fàng

kāi mù shì

kāi shuǐ

kǎn

kàn bu qǐ

kàn wàng

kào 

kě jiàn

kě kào

kě pà

kè fú

kè kǔ

kè guān

kè chéng

kōng jiān

kòng zhì

kòng xián

kǒu wèi

kuā

kuā zhāng 

kuài jì

kuān

kūn chóng

kuò dà

là jiāo

lán

làn

lǎng dú

láo dòng

láo jià

lǎo lao

lǎo bǎi xìng

lǎo bǎn

lǎo pó 

lǎo shi

lǎo shǔ

lè guān

léi

lèi xíng 

lěng dàn

lí mǐ

lí hūn

lǐ lùn

lǐ yóu

lì rùn

lì xī

lì yì

lì yòng

lì liang

lì jí

lì kè

lián hé

lián máng

lián xù 

liàn ài

liáng shi

liáng hǎo

liàng

liǎo bu qǐ

liè chē 

lín shí

líng huó

líng

líng jiàn

líng shí

lǐng dǎo

lǐng yù

liú chuán

liú lèi

liú lǎn

lóng

lòu

lù qǔ

lù yīn

lù dì

lù xù

lún liú

lùn wén

luó ji

luò hòu

mài kè fēng

mán tou

mǎn zú

máo bìng

máo dùn

mào xiǎn

mào yì

méi tǐ

méi tàn

méi mao

měi shù

mèi lì

mèng xiǎng

mì qiè

mì mì

mì shū

mì fēng

miàn duì

miàn jī

miàn lín

miáo xiě

miáo tiáo

mǐn gǎn

míng pái

míng piàn

míng shèng gǔ jì

míng què

míng xiǎn

míng xīng

mìng lìng

mìng yùn

mó tuō chē

mó fǎng

mó hu

mó tè 

mò shēng

mǒu

mù tou

mù biāo

mù lù

mù qián

nǎ pà

nán guài

nán miǎn

nǎo dài

nèi bù 

nèi kē

nèn

néng gàn

néng yuán

ńg

nián dài

nián jì

niàn

nìng kě

niú zǎi kù

nóng cūn

nóng mín

nóng yè

nóng

nǚ shì

ōu zhōu

ǒu rán

pāi

pài

pàn wàng

péi xùn

péi yǎng

péi cháng

pèi fú

pèi hé

pén

pèng 

pī zhǔn

pí láo

piàn

piàn miàn

piāo

pīn yīn 

pín dào

píng

píng jūn

píng

píng'ān

píng cháng

píng děng

píng fāng

píng héng

píng jìng

píng jià

pò chǎn

pò huài

pò qiè

qī dài

qī jiān

qí yú

qí jì

qǐ yè

qǐ fā

qì fēn

qì yóu

qiān 

qiān xū

qián tú

qiǎn

qiàn

qiāng

qiáng

qiáng diào

qiáng liè

qiǎng

qiāo qiāo

qiáo

qiǎo miào

qiē

qīn ài

qīn qiè

qīn zì

qín fèn

qīng dàn

qīng shì

qīng yì 

qīng

qīng chūn

qīng shào nián

qíng jǐng

qíng xù

qǐng qiú

qìng zhù

qiú mí

qū shì

qǔ xiāo

qù shì

quān

quán miàn

quán lì

quán lì

quàn

quē fá

què dìng

què rèn

qún

rán shāo

rào

rè ài

rè liè

rè xīn

rén cái

rén kǒu

rén lèi

rén mín bì

rén shēng

rén shì

rén wù

rén yuán

rěn bu zhù

rì cháng

rì chéng

rì lì

rì qī

rì yòng pǐn

rì zi

rú hé

rú jīn

ruǎn

ruǎn jiàn

ruò

sǎng zi

sè cǎi

shā

shā mò

shā tān

shǎ

shài

shān chú

shǎn diàn

shàn liáng

shàn yú

shàn zi

shāng hài 

shāng pǐn

shāng wù 

shāng yè

shàng dàng

shé

shě bu de

shè jī

shè yǐng

shè bèi

shè jì

shè shī

shēn

shēn kè

shēn cái

shēn fèn

shén huà

shén mì

shēng

shēng diào

shēng chǎn

shēng dòng

shēng zhǎng 

shéng zi

shěng lüè

shèng lì

shī mián

shī qù

shī yè

shī rùn

shī zi

shī

shí huà

shí jiàn

shí xí

shí xiàn

shí yàn

shí yòng

shí chā

shí dài

shí kè

shí máo

shí qī

shí shàng

shí tou

shí wù

shǐ jìn r

shǐ zhōng

shì shí

shì wù

shì xiān

shì de

shì bīng

shì chǎng

shì juàn

shōu huò

shōu jù

shǒu gōng

shǒu shù

shǒu tào

shǒu xù

shǒu zhǐ

shǒu 

shòu shāng

shòu mìng

shū jià

shū zi

shū shì

shū cài

shū rù

shú liàn

shǔ yú

shǔ

shǔ biāo

shù jù

shù mǎ

shuāi dǎo 

shuǎi

shuāng fāng

shuì

shuō bu dìng

shuō fú

sī chóu

sī háo

sī kǎo

sī xiǎng

sī rén

sì hū

sōu suǒ

sù shè

suí shēn

suí shí

suí shǒu

suì

sǔn shī

suō duǎn

suǒ

suǒ

tái jiē

tài jí quán

tài tai

tán pàn

tǎn shuài

tàng

táo

táo qì

táo

táo bì

tǎo jià huán jià

tào

tè sè

tè shū

tè zhēng

téng ài

tí chàng

tí gāng

tí wèn

tí mù

tǐ huì

tǐ tiē

tǐ xiàn

tǐ yàn

tiān kōng

tiān zhēn

tiáo pí

tiáo zhěng

tiǎo zhàn

tōng cháng

tǒng yī

tòng kǔ

tòng kuài

tōu 

tóu rù 

tóu zī

tòu míng

tū chū

tǔ dì

tǔ dòu

tù zi

tuán

tuī cí

tuī guǎng

tuī jiàn

tuì

tuì bù

tuì xiū

wāi

wài gōng 

wài jiāo

wán měi

wán shàn

wán zhěng

wán jù

wàn yī

wáng zǐ

wǎng fǎn

wǎng luò

wēi hài

wēi xié

wēi xiào

wéi yī

wéi jīn

wéi rào

wéi xiū

wéi fǎn

wěi dà

wěi qū

wěi ba

wèi yú

wèi zhi

wèi bì

wèi lái

wèi

wèi kǒu

wēn nuǎn

wēn róu

wén jiàn

wén jù

wén míng

wén xué

wén zì 

wén

wěn

wěn dìng

wèn hòu

wò shì

wò shǒu

wū zi

wú nài

wú shù

wú suǒ wèi 

wǔ shù

wù lǐ

wù zhì

xī qǔ

xī shōu

xì jù

xì tǒng

xì jié

xiā

xià zǎi

xià

xià lìng yíng

xiān yàn

xiǎn de

xiǎn rán

xiǎn shì

xiàn

xiàn dài

xiàn shí

xiàn xiàng

xiàn zhì

xiāng chǔ

xiāng dāng

xiāng duì

xiāng guān

xiāng sì

xiāng cháng 

xiǎng shòu

xiǎng niàn

xiǎng xiàng

xiàng qí

xiàng zhēng

xiàng

xiàng liàn

xiàng mù

xiāo fèi

xiāo huà

xiāo jí

xiāo shī

xiāo shòu

xiǎo mài

xiǎo qi

xiào shun

xiào lǜ

xiē

xié

xiě zuò

xīn lǐ

xīn zàng

xīn shǎng

xìn hào

xìn rèn

xíng chéng

xíng róng

xíng shì

xíng shì

xíng xiàng

xíng zhuàng

xíng dòng

xíng rén

xíng wéi

xìng kuī

xìng yùn

xìng zhì

xiōng dì

xiōng

xiū xián

xiū gǎi

xū xīn

xù shù

xuān bù

xuān chuán

xué lì

xué shù

xué wèn

xuè

xún zhǎo

xún wèn

xùn liàn

xùn sù

yā jīn

yá chǐ 

yán sù

yán cháng

yǎn jiǎng

yàn huì

yáng tái

yǎng

yàng shì

yāo

yáo

yǎo

yào bù

yè wù

yè yú

yī rán

yí bèi zi

yí dàn

yí lǜ

yí zài

yí zhì

yí wèn

yí dòng

yí mín

yí hàn

yǐ jí

yǐ lái

yì wù

yì wài

yì yì

yì lùn

yīn ér

yīn sù

yín

yìn shuā

yīng jùn

yīng xióng

yíng yǎng

yíng yè

yíng jiē

yǐng zi

yìng fu

yìng yòng

yìng

yìng jiàn

yōng bào

yōng jǐ

yǒng qì

yòng gōng

yòng tú

yōu huì

yōu měi

yōu shì

yōu jiǔ

yóu zhá

yóu lǎn

yóu yù

yǒu lì

yòu ér yuán

yú lè

yǔ qí

yǔ qì

yù mǐ

yù bào

yù dìng

yù fáng

yuán dàn

yuán liào

yuán zé

yuán gōng 

yuán

yuàn wàng

yuè qì 

yūn

yùn qi

yùn shū

yùn yòng

zāi hài

zài sān

zài hu

zài yú 

zàn chéng

zàn měi

zāo gāo

zào chéng

zé bèi

zhāi

zhǎi

zhān tiē

zhǎn kāi

zhǎn lǎn

zhàn 

zhàn zhēng

zhǎng wò

zhǎng

zhǎng bèi

zhàng hù

zhāo dài

zháo huǒ 

zháo liáng

zhào kāi

zhào cháng

zhé xué

zhēn xī

zhēn shí

zhēn duì

zhěn duàn

zhèn dòng

zhèn

zhēng lùn

zhēng qǔ

zhēng qiú

zhēng 

zhēng

zhěng gè

zhěng qí

zhěng tǐ

zhèng fǔ

zhèng zhì

zhèng

zhèng jiàn

zhèng jù

zhī

zhī piào

zhí zhào

zhí

zhǐ dǎo

zhǐ huī

zhì dìng

zhì dù

zhì zào

zhì zuò

zhì yuàn zhě

zhì huì

zhì liáo

zhì xù

zhì jīn

zhì yú

zhōng jiè

zhōng xīn

zhōng xún

zhǒng lèi 

zhòng dà 

zhòng liàng

zhōu dao

zhū

zhú zi

zhú bù

zhú jiàn

zhǔ chí

zhǔ dòng

zhǔ guān

zhǔ rén

zhǔ rèn 

zhǔ tí

zhǔ xí

zhǔ zhāng

zhǔ

zhù cè

zhù fú

zhuā 

zhuā jǐn

zhuān jiā

zhuān xīn

zhuǎn biàn

zhuǎn gào

zhuāng

zhuāng shì

zhuāng xiū 

zhuàng

zhuàng kuàng

zhuàng tài

zhuī 

zhuī qiú

zī xún

zī shì

zī gé

zī jīn

zī liào

zī yuán

zì mǔ

zì mù

zì cóng

zì dòng

zì háo

zì jué

zì sī

zì yóu

zì yuàn

zōng hé

zǒng cái

zǒng gòng

zǒng lǐ

zǒng suàn

zǒng tǒng

zǒng zhī

zǔ chéng

zǔ hé

zǔ zhī

zǔ zhǐ

zuì chū

zuì

zūn jìng

zūn shǒu

zuò pǐn

zuò wéi

zuò wén

Scroll to Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to browse on this website, you accept the use of cookies for the above purposes.