NEWS:  HSK 5 & HSK 6 PAGES ARE UNDER CONSTRUCTION. Stay tuned and enjoy the rest of the site, and HSK 1-4!

Let's Learn Colors

This page is divided into 3 sections, here are jump links:

Help improve this page:  Tell me about great free learning videos you have found or colors not on the list and they may be added in a future update.

My favorite color is...

我最喜欢的颜色是…
zuì xǐhuān de yánsè shì…

Primary Colors

Recordings ©2020 MandarinMania.com.  For your personal use only.  Do not reuse, redistribute or repost in any manner without permission. However, you may link to this page.

Gold


Jīn

Silver


Yín

Black


Hēi

Blue

蓝/藍
lán

Brown


zōng

Yellow


huáng

Orange


chéng

Red

红/紅
hóng

Pink


fěn

Purple


Green

绿/綠

White


bái

Gray


huī

Audio - All Colors

Download Lesson

Did you know?

色 sè following the color adds formality, and is necessary when
the word itself is not a color. For example, 咖啡 kā fēi (coffee).

You can add 深 shēn “dark” or 浅 qiǎn “light” to any color to describe a color’s intensity.

Videos

Giant List of Chinese Colors

Chinese Characters or English can be placed in the search boxes above the tables.  Searching in pinyin requires tone marks.  Need a tool for that?  Check out our All things Pinyin/Zhuyin page.

On mobile?  Our tables scroll sideways.

HANZI

PINYIN

ENGLISH

Black & It’s Variants

hēi

black

煤黑

méihēi

coal

铁黑

tiěhēi

iron

古铜黑

gǔtónghēi

old copper

土黑

tǔhēi

soil-colored

碳黑

tànhēi

soot

Blue & It’s Variants

lán

blue

浅蓝

qiǎnlán

light blue

深蓝

shēnlán

dark blue

蔚蓝

wèilán

azure

牛仔

níuzǎi

denim

靛色

diànsè

indigo

湖蓝

húlán

lake blue

海洋蓝

yuèguānglán

ocean blue

天蓝

tiānlán

sky blue

月光蓝

yuèguānglán

moonlight blue

Brown & It’s Variants

zōng

brown

褐色

hèsè

alternative name for brown

浅棕

qiǎnzōng

light brown

深棕

shēnzōng

dark brown

咖啡

kāfēi

coffee colored

红棕

hóngzōng

reddish brown

金棕

jīnzōng

golden brown

棕褐

zōnghé

tan

Gray & It’s Variants

hūi

gray

铁灰

tiěhūi

iron gray

铅灰

qiānhūi


lead gray

银灰

yínhūi

silver gray

烟灰

yānhūi

smoky gray

Green & It’s Variants

绿

green

浅绿

qiǎnlǜ

light green

深绿

shēnlǜ

dark green

苹果绿

pínggǔolǜ

apple green

豆绿

dòulǜ

bean color

森林绿

sēnlínlǜ

forest green

草绿

cǎolǜ

grass green

橄榄绿

gǎnlǎnlǜ

olive green

葱绿

cōnglǜ

scallion green

水草绿

shǔicǎolǜ

seaweed

绿蓝

lǜlán

turquoise

茶绿

chálǜ

tea green

Orange & It’s Variants

chéng

orange

浅橙

qiǎnchéng

light orange

深橙

shēnchéng

dark orange

蜜橙

mìchéng

honey orange

柿子橙

shìzǐchéng

persimmon

橙红

chénghóng

reddish orange

橘黄

júhuáng

saffron

阳橙

yángchéng

sun orange

热带橙

rèdàichéng

tropical orange

Purple & It’s Variants

purple

浅紫

qiǎnzǐ

light purple

深紫

shēnzǐ

dark purple

暗紫

ànzǐ

dark purple

芋头

yùtou

lilac

葡萄紫

pútáozǐ

grape purple

玫瑰紫

méigūizǐ

rose purple

jǐn

violet

紫罗兰

zǐlúolán

violet

Red & It’s Variants

hóng

red

浅红

qiǎnhóng

light red

深红

shēnhóng

dark red

鲜红

xiānhóng

bright red

水红

Shuǐhóng

cerise

chestnut

辣椒红

làjiāohóng

chili

珊瑚红

shānhúhóng

coral

莲红

liánhóng

lotus

枣红

zǎohóng

maroon

fěn

pink

豆沙

dòushā

red bean colored

玫瑰红

méigūihóng

rose

棕红

zōnghóng

reddish brown

绯红

fēihóng

scarlet

朱红

zhūhóng

vermilion

White & It’s Variants

bái

white

米白

mǐbái

beige

米黄

mǐhuáng

cream

奶油

nǎiyóu

cream

象牙白

xiàngyábái

ivory

玉石白

yùshíbái

jade white

牡蛎白

mǔlìbái

oyster white

珍珠白

zhēnzhūbái

pearl white

银白

yínbái

silvery white

Yellow & It’s Variants

huáng

yellow

浅类

qiǎnhuáng

light yellow

深类

shēnhuáng

dark yellow

杏黄

xìnghuáng

apricot

金黄

jīnhuáng

golden yellow

柠檬黄

níngménghuáng

lemon

橄榄黄

gǎnlǎnhuáng

olive yellow

桔黄

júhuáng

tangerine

Metallic Colors

古铜

gǔtóng

bronze

jīn

gold

土豪金

tǔháojīn

golden

yín

silver

Bonus Colors

荧光

yíngguāng

neon

彩虹

cǎihóng

rainbow

彩色

cǎisè

multi-colored

Scroll to Top