What is Your Job?

Learn how to ask “What is Your Job?” and learn the names of different job types using the materials and videos by fellow YouTubers below.   If you want to explore more from these creators, there are links to their respective channels below the videos.This page has 3 sections, here are jump links:

I. "What is Your Job?"

Good Study – Audio is not great, but info is.

II. Learn the Names of Different Types of Jobs

III. Job Names Vocabulary Chart

Chinese Characters or English can be placed in the search boxes above the tables.  Searching in pinyin requires tone marks.  Need a tool for that?  Check out our All things Pinyin/Zhuyin page.

On mobile?  Our tables scroll sideways.

ENGLISH


SIMPLIFIED


TRADITIONAL


PINYIN


Account Manager


客户经理


客戶經理


jīnɡ


Accountant


会计


會計


kuài


Actor/Actress 


演员 


演員


yǎn yuán 


Advertising Manager


广告经理


廣告經理


ɡuǎnɡ ɡào jīnɡ


Agent


代理商


代理商


dài shāng


Architect


建筑


建築師


jiànzhúshī


Artist


艺术家


藝術家


shù jiā


Assistant


助理


助理


zhù


Assistant Personnel Officer


人事助理


人事助理


rén shì zhù


Astronaut


太空


太空人


tàikōngrén


Audit Executive


审计专员


審計專員


shěn zhuān yuán


Baby-Sitter


保姆


保姆


bǎo


Barber


理发师


理髮師


shī


Boss


老板


老闆


lǎo bǎn


Business Person


商人


商人


shāng rén


Butcher


屠夫


屠夫Carpenter木匠


mùjiàng


Cashier


收银 or出纳员


收銀員
or
出納員


shōuyín yuán
or
chū yuán


CEO


 首席执行官


 首席執行官


shǒu zhí xínɡ
ɡuān


CFO


首席财务官


首席財務官


shǒu cái
ɡuān


Chef


厨师


廚師


chú shī


Chemist

化学


化學家


huàxuéjiā


Cleaner


清洁工


清潔工


qīnɡ jié ɡōnɡ


Clown小丑


xiǎochǒu


Content Operations


内容运营


內容運營


nèi rónɡ yùn yínɡ


Cook


厨师


廚師


chú shī


Costume Designer 


服装设计师 


服裝設計師


zhuānɡ shè
shī  


Cowboy牛仔


niúzǎi


Customer Service


客服


客服Data Operation


数据运营


數據運營


shù yùn yínɡ


Delivery Person


送货


送貨員


sòng huò
yuán


Designer


设计师


設計師


shè shī


Development Engineer


开发工程师


開發工程師


kāi ɡōnɡ chénɡ
shī


Director Of Human Resources


人力资源总监


人力資源總監


rén yuán
zǒnɡ jiān


Doctor


医生


醫生


shenɡ


Driver


司机


司機Engineer


工程师


工程師


gōng chéng shī


Farmer


or农民


農夫
or
農民


nóngfū or nónɡ mín


Finance Assistant


财务助理 


財務助理


cái zhù


Finance Manager


财务经理


財務經理


cái jīnɡ


Finance Supervisor


财务主管


財務主管


cái zhú ɡuǎn


Financial Adviser


财务顾问


財務顧問


cái ɡù wèn


Financial Analyst


财务分析员


財務分析員


cái fēn
yuán


Firefighter


消防队


消防隊員


xiāofángduìyuán


Fireman 


消防员 


消防員


xiāo fánɡ yuán 


Fortune Teller


算命


算命師


suàn mìng
shī


Freelancer


自由职业


自由職業


yóu zhí


Front-End Web Developer


WEB前端开发


WEB前端開發


Web qián duān
kāi


General Manager 


总经理 


總經理


zǒnɡ jīnɡ  


HR Manager


人力资源经理


人力資源經理


rén yuán
jīnɡ


Investment Adviser


投资顾问


投資顧問


tóu ɡù wèn


Journalist


记者


記者


zhě


Judge 


法官 


法官


  ɡuān


Lawyer


律师


律師


shī


Manager


经理


經理


jīng


Marketing Consultant


市场顾问


市場顧問


shì chǎnɡ ɡù wèn


Marketing Director


市场总监


市場總監


shì chǎnɡ zǒnɡ jiān


Marketing Operation


市场运营


市場運營


shì chǎnɡ yùn yínɡ


Merchandising Manager


采购经理


採購經理


cǎi ɡòu jīnɡ


Model


模特


模特兒


mótèer


Monk和尚


héshang


Mover


搬运


搬運工


bānyùn gōng


Musician


音乐家


音樂家


yīn yuè jiā


Nun尼姑


nígū


Nurse


护士


護士


shì


Online Marketing Specialist


网络推广


網絡推廣


wǎnɡ luò tuī ɡuǎnɡ


Operations Director


运营总监


運營總監


yùn yínɡ zǒnɡ jiān


Pharmacist


药剂


藥劑師


yàojìshī


Photographer


摄影师


攝影師


shè yǐng shī


Pilot


飞行员


飛行員


fēi hánɡ yuán


Police Officer


警察


警察


jǐng chá


Principal/Headmaster/President 


校长 


校長


xiào zhǎnɡ 


Product Director


产品总监


產品總監


chán pǐn zǒnɡ jiān


Product Operations


产品运营


產品運營


chán pǐn yùn yínɡ


Project Manager


项目经理


項目經理


xiànɡ jīnɡ


Radio Announcer


播音


播音員


bōyīn yuán


Receptionist


招待员


招待員


zhāo dài yuán


Recruiting Manager


招聘经理   


招聘經理


zhāo pìn jīnɡ


Recruiting Specialist


招聘专员


招聘專員


zhāo pìn zhuān yuán


Recruitment Consultant


猎头顾问


獵頭顧問


liè tóu ɡù wèn


Retail Buyer


零售采购员


零售採購員


línɡ shòu cǎi ɡòu
yuán


Sailor船員


chuányuán


Sales Administrator


销售主管


銷售主管


xiāo shòu zhú ɡuǎn


Sales Assistant


销售助理


銷售助理


xiāo shòu zhù


Sales Manager


销售经理


銷售經理


xiāo shòu jīnɡ


Sales Representative


销售代表


銷售代表


xiāo shòu dài biǎo


Salesperson


销售员 or售货员


銷售員 or售貨員


xiāo shòu yuán or shòu huò yuán


Scientist


科学家


科學家


xué jiā


Secretary


秘书


秘書


shū


Settlement Officer


清算人员


清算人員


qīnɡ suàn rén yuán


Singer


歌手 


歌手


ɡē shǒu 


Soccer Player


足球


足球員


zúqiú yuán


Soldier 


士兵 


士兵


shì bīnɡ 


Statistician


统计员


統計員


tǒnɡ yuán


Steward


乘务员


乘務員


chénɡ yuán


System Programmer


系统程序员


系統程序員


tǒnɡ chénɡ
yuán


Tax Executive


税务专员


稅務專員


shuì zhuān yuán


Teacher


老师


老師


lǎo shī


Technical Engineer


技术工程师


技術工程師


shù ɡōnɡ chénɡ
shī


Telemarketer


电话销售员


電話銷售員


diàn huà xiāo shòu
yuán


Tour Guide


导游 


導遊


dǎo yóu 


Training Manager


培训经理


培訓經理


péi xùn jīnɡ


Translator


翻译


翻譯


fān


UI Design


用户界面设计


用戶界面設計


yònɡ jiè miàn
shè


Veterinarian 


兽医 


獸醫


shòu  


Vice-President


 副总裁


 副總裁


zǒnɡ cái


Waiter


服务员


服務員


yuán


Web Editor


网站编辑


網站編輯


wǎnɡ zhàn biān


Welder


焊接


焊接工


hàn jiē
gōng


Wholesale Buyer


批发采购员   


批發採購員


cǎi ɡòu
yuán


Worker


工人


工人


ɡōnɡ rén


Writer


作家


作家


zuò jiā


Scroll to Top