Introducing Yourself & Your Nationality / Countries Vocabulary

Learn basic conversation to “Introduce Yourself & Your Nationality” using the videos by fellow YouTubers below. If you want to explore more from these creators, there are links to their respective channels below the videos. This page has 2 sections, here are jump links:

I. Names of Countries in Chinese

II. Introducing Yourself & Your Nationality - Videos by Other Creators

Self Introduction Vocabulary – 16 min. 

What’s Your Name?

What’s Your Nationality?

How to Say Your Nationality/Country 

How to Answer, “Are you American?”

Nice to Meet You!

III. Countries Vocabulary List

Chinese Characters or English can be placed in the search box above the table.

Don’t see your country listed?  Tell me.

AUDIOENGLISHPINYINCHINESE
Simplified (Traditional)
person / people rén
America (USA) měi ɡuó 美国 (美國)
American (people) měi ɡuó rén 美国人 (美國人)
China
(lit.)middle kingdom
zhōnɡ ɡuó 中国 (中國)
Chinese person / people zhōnɡ ɡuó rén 中国人 (中國人)
Great Britain yīng ɡuó 英国 (英國)
British person / people yīng ɡuó rén 英国人 (英國人)
Afghanistan ā fù hàn 阿富汗
Albania ā ěr bā ní yà 阿尔巴尼亚 (阿爾巴尼亞)
Algeria ā ěr jí lì yà 阿尔及利亚 (阿爾及利亞)
Argentina ā gēn tíng 阿根廷
Australia ào dà lì yà 澳大利亚 (澳大利亞)
Austria ào dì lì 奥地利 (奧地利)
Belgium bǐ lì shí 比利时 (比利時)
Brazil bā xī 巴西
Bulgaria bǎo jiā lì yà 保加利亚 (保加利亞)
Cambodia jiǎn pǔ zhài 柬埔寨
Canada jiā ná dà 加拿大
Czech Republic jié kè 捷克
Chile zhì lì 智利
Cubaɡǔ bā古巴
Denmark dān mài 丹麦
East Timor dōnɡ dì wèn 东帝汶
Egypt āi jí 埃及
Ethiopia āi sài é bǐ yà 埃塞俄比亚
Finland fēn lán 芬兰
France fǎ ɡuó 法国 (法國)
Germany dé ɡuó 德国 (德國)
Ghana jiā nà 加纳 (加納)
Greece xī là 希腊 (希臘)
Holland hé lán 荷兰 (荷蘭)
Hungary xiōnɡ yá lì 匈牙利
Icelandbīnɡ dǎo 冰岛 (冰島)
India yìn dù 印度
Indonesia yìn dù ní xī yà 印度尼西亚 (印度尼西亞)
Iran yī lǎnɡ 伊朗
Iraqyī lā kè 伊拉克
Ireland ài ěr lán 爱尔兰 (愛爾蘭)
Israel yǐ sè liè 以色列
Italy yì dà lì 意大利
Japan rì běn 日本
Jordan yuē dàn 约旦 (約旦)
Kazakhstan hā sà kè sī tǎn 哈萨克斯坦 (哈薩克斯坦)
Korea (North)cháo xiǎn 朝鲜 (朝鮮)
Korea (South)hán ɡuó 韩国 (韓國)
Kuwait kē wēi tè 科威特
Laos lǎo wō 老挝 (老撾)
Malaysia mǎ lái xī yà 马来西亚 (馬來西亞)
Myanmar miǎn diàn 缅甸 (緬甸)
Mexico mò xī ɡē 墨西哥
Mongolia měnɡ ɡǔ 蒙古
Moroccomó luò ɡē 摩洛哥
New Zealand xīn xī lán 新西兰 (新西蘭)
Norway nuó wēi 挪威
Pakistan bā jī sī tǎn 巴基斯坦
Panamabā ná mǎ 巴拿马 (巴拿馬)
Peru bì lǔ 秘鲁 (秘魯)
Philippines fēi lǜ bīn 菲律宾 (菲律賓)
Poland bō lán波兰 (波蘭)
Portugal pú táo yá 葡萄牙
Saudi Arabia shā tè ā lā bó 沙特阿拉伯
Singaporexīn jiā pō 新加坡
South Africa nán fēi 南非
Spain xī bān yá 西班牙
Swedenruì diǎn 瑞典
Switzerland ruì shì 瑞士
Sudansū dān 苏丹 (蘇丹)
Taiwantáiwān台湾 (台灣)
Thailand tài ɡuó 泰国 (泰國)
UAE ā lā bó lián hé qiú zhǎnɡ ɡuó 阿拉伯联合酋长国 (阿拉伯聯合酋長國)
Ukrainewū kè lán 乌克兰 (烏克蘭)
Venezuela wěi nèi ruì lā 委内瑞拉
Vietnam yuè nán 越南
Yugoslavia nán sī lā fū 南斯拉夫
Zambia zàn bǐ yà 赞比亚
Zimbabwe jīn bā bù wéi 津巴布韦
Scroll to Top