HSK 5 & HSK 6 VOCABULARY PAGES ARE UNDER CONSTRUCTION. Stay tuned and enjoy the rest of the site, and HSK 1-4!

Tone Pair Drills - 1st Tone Combinations

The 5 tables below contain 50 words taken from all 6 levels of the HSK. Just click on the tab for the combination you want to practice and begin your study.

飞机
fēijī
airplane

担心
dānxīn
worry

应该
yīnggāi
should

发生
fāshēng
occur

稍微
shāowēi
a little

分钟
fēnzhōng
minute

发烧
fāshāo
fever

中间
zhōngjiān
intermediate

干杯
gānbēi
cheers

通知
tōngzhī
notice

今天
jīntiān
nowadays

公斤
gōngjīn
kg

餐厅
cāntīng
restaurant

工资
gōngzī
wage

增加
zēngjiā
increase

星期
xīngqī
week

刮风
guāfēng
windy

参观
cānguān
visit

加班
jiābān
overtime

安装
ānzhuāng
installation

医生
yīshēng
doctors

关心
guānxīn
concern

吃惊
chījīng
be surprised

交通
jiāotōng
traffic

悲观
bēiguān
pessimistic

公司
gōngsī
the company

几乎
jīhū
almost

抽烟
chōuyān
smokes

郊区
jiāoqū
suburbs

操心
cāoxīn
worry

咖啡
kāfēi
coffee

声音
shēngyīn
sound

出差
chū chāi
travel

开心
kāixīn
happy

车厢
chēxiāng
car

西瓜
xīguā
watermelon

司机
sījī
driver

出发
chūfā
set off

轻松
qīngsōng
easy

吃亏
chīkuī
lose

冰箱
bīngxiāng
refrigerator

香蕉
xiāngjiāo
banana

出生
chūshēng
born

沙发
shāfā
sofa

粗糙
cūcāo
rough

参加
cānjiā
participate

新鲜
xīnxiān
fresh

粗心
cūxīn
careless

伤心
shāngxīn
sad

当心
dāngxīn
beware

中国
zhōngguó
China

非常
fēicháng
very much

虽然
suīrán
although

阿姨
āyí
aunt

帮忙
bāngmáng
help

当然
dāngrán
of course

刚才
gāngcái
just now

公园
gōngyuán
park

关于
guānyú
on

欢迎
huānyíng
welcome

经常
jīngcháng
often

空调
kōngtiáo
air conditioning

刷牙
shuāyá
brushing teeth

突然
tūrán
suddenly

新闻
xīnwén
news

要求
yāoqiú
claim

中文
zhōngwén
chinese

终于
zhōngyú
at last

安排
ānpái
arrangement

安全
ānquán
safety

当时
dāngshí
then

积极
jījí
positive

坚持
jiānchí
adhere to

将来
jiānglái
future

交流
jiāoliú
communicate with

科学
kēxué
science

批评
pīpíng
criticism

区别
qūbié
the difference

森林
sēnlín
forest

生活
shēnghuó
life

说明
shuōmíng
description

推迟
tuīchí
put off

相同
xiāngtóng
the same

心情
xīnqíng
mood

支持
zhīchí
stand by

周围
zhōuwéi
around

专门
zhuānmén
specialized

包含
bāohán
contain

编辑
biānjí
edit

超级
chāojí
super

出席
chūxí
attend

初级
chūjí
primary

窗帘
chuānglián
curtain

匆忙
cōngmáng
hurry

单纯
dānchún
simple

单独
dāndú
alone

单元
dānyuán
unit

多余
duōyú
superfluous

发愁
chóu
worry

发达
fādá
developed

中午
zhōngwǔ
noon

宾馆
bīnguǎn
hotel

机场
jīchǎng
airport

开始
kāishǐ
start

铅笔
qiānbǐ
pencil

身体
shēntǐ
body

黑板
hēibǎn
blackboard

经理
jīnglǐ
manager

标准
biāozhǔn
standard

发展
fāzhǎn
development of

方法
fāngfǎ
method

公里
gōnglǐ
kilometer

积累
jīlěi
accumulation

基础
jīchǔ
basis

精彩
jīngcǎi
wonderful

缺点
quēdiǎn
disadvantage

缺少
quēshǎo
lack

申请
shēnqǐng
application

危险
wēixiǎn
danger

污染
wūrǎn
pollution

吸引
xīyǐn
attract

相反
xiāngfǎn
in contrast

辛苦
xīnkǔ
hard

修理
xiūlǐ
repair

邀请
yāoqǐng
invite

因此
yīncǐ
therefore

优点
yōudiǎn
advantage

包裹
bāoguǒ
package

标点
biāodiǎn
punctuation

参考
cānkǎo
reference

操场
cāochǎng
playground

充满
chōngmǎn
full

出版
chūbǎn
publishing

出口
chūkǒu
export

发表
fābiǎo
publish

发抖
fādǒu
trembling

分手
fēnshǒu
break up

风景
fēngjǐng
landscape

风险
fēngxiǎn
risk

钢铁
gāngtiě
steel

根本
gēnběn
fundamental

工厂
gōngchǎng
factory

公主
gōngzhǔ
princess

恭喜
gōngxǐ
congratulations

观点
guāndiǎn
view

婚礼
hūnlǐ
wedding

基本
jīběn
basic

肩膀
jiānbǎng
shoulder

艰苦
jiānkǔ
hard

交往
jiāowǎng
socialize

高兴
gāoxìng
happy

工作
gōngzuò
jobs

商店
shāngdiàn
store

天气
tiānqì
the weather

医院
yīyuàn
hospital

帮助
bāngzhù
help

鸡蛋
jīdàn
egg

生病
shēngbìng
sick

生日
shēngrì
birthday

说话
shuōhuà
speak

希望
xīwàng
hope

因为
yīnwèi
because

安静
ānjìng
be quiet

超市
chāoshì
supermarket

发现
fāxiàn
find

方便
fāngbiàn
convenience

干净
gānjìng
clean

根据
gēnjù
according to

机会
jīhuì
opportunity

街道
jiēdào
street

经过
jīngguò
after

生气
shēngqì
pissed off

相信
xiāngxìn
believe

需要
xūyào
need

音乐
yīnyuè
music

周末
zhōumò
weekend

超过
chāoguò
exceed

出现
chūxiàn
appear

翻译
fānyì
translation

方面
fāngmiàn
aspect

方向
fāngxiàng
direction

丰富
fēngfù
rich

估计
gūjì
estimate

关键
guānjiàn
the essential

观众
guānzhòng
audience

规定
guīdìng
regulation

激动
jīdòng
excitement

家具
jiājù
furniture

骄傲
jiāo’ào
proud

接受
jiēshòu
accept

京剧
jīngjù
Peking opera

经济
jīngjì
economic

经历
jīnglì
experience

经验
jīngyàn
experience

究竟
jiūjìng
exactly

空气
kōngqì
air

千万
qiānwàn
ten million

签证
qiānzhèng
visa

生命
shēngmìng
life

失败
shībài
failure

杯子
bēizi
cup

东西
dōngxi
thing

多少
duōshao
how many

妈妈
māma
mom

先生
xiānsheng
mr

衣服
yīfu
clothes

桌子
zhuōzi
table

哥哥
gēge
brother

妻子
qīzi
wife

休息
xiūxi
rest

知道
zhīdao
know

聪明
cōngming
clever

多么
duōme
how

关系
guānxi
relationship

清楚
qīngchu
clear

叔叔
shūshu
uncle

舒服
shūfu
comfortable

包子
bāozi
bun

窗户
chuānghu
window

胳膊
gēbo
arm

功夫
gōngfu
effort

接着
jiēzhe
then

亲戚
qīnqi
relative

商量
shāngliang
discuss

生意
shēngyi
business

师傅
shīfu
master

收拾
shōushi
pack

孙子
sūnzi
grandson

消息
xiāoxi
news

知识
zhīshi
know how

玻璃
bōli
glass

叉子
chāzi
fork

称呼
chēnghu
call

抽屉
chōuti
drawer

答应
dāying
promise

耽误
dānwu
hold up

姑姑
gūgu
aunt

规矩
guīju
rule

姑娘
gūniang
girl

夹子
jiāzi
clip

结实
jiēshi
solid

精神
jīngshen
spirit

狮子
shīzi
lion

梳子
shūzi
comb

屋子
wūzi
room

Anki Decks, Printables, Recordings & Other Media ©2020 MandarinMania.com.  For your personal use only.  Do not reuse, redistribute, or repost in any manner without permission. Instead, please link to this page.

Scroll to Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to browse on this website, you accept the use of cookies for the above purposes.