HSK 5 & HSK 6 VOCABULARY PAGES ARE UNDER CONSTRUCTION. Stay tuned and enjoy the rest of the site, and HSK 1-4!

Tone Pair Drills - 2nd Tone Combinations

The 5 tables below contain 50 words taken from all 6 levels of the HSK. Just click on the tab for the combination you want to practice and begin your study. 

明天
míngtiān
tomorrow

昨天
zuótiān
yesterday

房间
fángjiān
room

旁边
pángbiān
next to

时间
shíjiān
time

国家
guójiā
country

结婚
jiéhūn
marry

离开
líkāi
go away

聊天
liáotiān
to chat with

邻居
línjū
neighbor

年轻
niánqīng
young

爬山
páshān
Mountain climbing

其他
qítā
other

提高
tígāo
improve

熊猫
xióngmāo
panda

长江
chángjiāng
Yangtze (river)

成功
chénggōng
success

重新
chóngxīn
Renew

传真
chuánzhēn
fax

房东
fángdōng
landlord

航班
hángbān
flight

节约
jiéyuē
saving

毛巾
máojīn
towel

皮肤
pífū
skin

其中
qízhōng
among them

十分
shífēn
very

熟悉
shúxī
familiar with

提供
tígōng
provide

文章
wénzhāng
article

学期
xuéqī
semester

牙膏
yágāo
toothpaste

研究
yánjiū
the study

阳光
yángguāng
sunlight

原因
yuányīn
the reason

直接
zhíjiē
direct

曾经
céngjīng
once

潮湿
cháoshī
moist

承担
chéngdān
bear

除非
chúfēi
unless

除夕
chúxī
New Year’s Eve

传播
chuánbō
propagation

传说
chuánshuō
legend

服装
fúzhuāng
clothing

核心
héxīn
core

胡说
húshuō
nonsense

黄金
huángjīn
gold

集中
jízhōng
concentrated

决心
juéxīn
determination

离婚
hūn
divorce

明星
míngxīng
celebrity

同学
tóngxué
classmate

学习
xuéxí
learn

黄河
huánghé
Yellow River

回答
huídá
reply

留学
liúxué
study abroad

年级
niánjí
grade

皮鞋
píxié
leather shoes

其实
qíshí
in fact

完成
wánchéng
carry out

银行
yínháng
bank

着急
zháojí
anxious

长城
chángchéng
Great Wall

成为
chéngwéi
become

诚实
chéngshí
honest

厨房
chúfáng
kitchen

从来
cónglái
never

儿童
értóng
child

符合
fúhé
meets the

国籍
guójí
Country of Citizenship

合格
hégé
qualified

怀疑
huáiyí
doubt

及时
jíshí
timely

零钱
língqián
change

流行
liúxíng
popular

民族
mínzú
nationality

年龄
niánlíng
age

平时
píngshí
usually

然而
rán’ér
however

仍然
réngrán
still

提前
tíqián
in advance

同情
tóngqíng
sympathy

同时
tóngshí
simultaneously

完全
wánquán
complete

无聊
wúliáo
bored

严格
yángé
strict

尤其
yóuqí
especially

由于
yóuyú
due to

邮局
yóujú
post office

原来
yuánlái
original

长途
chángtú
long haul

常识
chángshí
common sense

成人
chéngrén
adult

成熟
chéngshú
mature

池塘
chítáng
pond

辞职
cízhí
resignation

从而
cóng’ér
thereby

从前
cóngqián
Once upon a time

敌人
dírén
enemy

繁荣
fánróng
prosperity

国王
guówáng
king

没有
méiyǒu
not have

苹果
píngguǒ
apple

牛奶
niúnǎi
milk

游泳
yóuyǒng
Swim

词典
cídiǎn
dictionary

而且
érqiě
and

啤酒
píjiǔ
beer

如果
rúguǒ
in case

词语
cíyǔ
words

烦恼
fánnǎo
upset

即使
jíshǐ
even if

结果
jiéguǒ
result

提醒
tíxǐng
remind

财产
cáichǎn
property

成果
chéngguǒ
result

成语
chéngyǔ
idiom

成长
chéngzhǎng
growing up

诚恳
chéngkěn
sincere

迟早
chízǎo
sooner or later

传染
chuánrǎn
infection

传统
chuántǒng
traditional

从此
cóngcǐ
from then on

罚款
fákuǎn
fine

合法
héfǎ
legitimate

合理
hélǐ
reasonable

合影
héyǐng
group photo

急诊
jízhěn
Emergency Department

集体
jítǐ
collective

节省
jiéshěng
save

厘米
límǐ
cm

良好
liánghǎo
good

浏览
liúlǎn
browse

媒体
méitǐ
media

描写
miáoxiě
description

明显
míngxiǎn
obvious

模仿
mófǎng
imitate

难免
nánmiǎn
Inevitably

培养
péiyǎng
to cultivate

平等
píngděng
equality

情景
qíngjǐng
scene

人口
rénkǒu
population

随手
suíshǒu
handy

调整
tiáozhěng
Adjustment

完美
wánměi
perfect

完整
wánzhěng
complete

王子
wángzǐ
prince

违反
wéifǎn
violation

寻找
xúnzhǎo
search

牙齿
yáchǐ
tooth

营养
yíngyǎng
nutrition

前面
qiánmiàn
in front

学校
xuéxiào
school

颜色
yánsè
colour

羊肉
yángròu
lamb

一下
yíxià
a bit

不但
búdàn
not only

成绩
chéngjì
grade

城市
chéngshì
city

迟到
chídào
be late

环境
huánjìng
surroundings

节目
jiémù
program

结束
jiéshù
end

节日
jiérì
festival

决定
juédìng
decide

难过
nánguò
sad

奇怪
qíguài
strange

然后
ránhòu
then

容易
róngyì
easily

同事
tóngshì
colleague

同意
tóngyì
agree

文化
wénhuà
culture

习惯
xíguàn
habit

一定
yídìng
for sure

一共
yígòng
total

一会儿
yíhuìr
for a while

一样
yíyàng
same

游戏
yóuxì
game

博士
bóshì
doctor

不过
búguò
but

材料
cáiliào
material

乘坐
chéngzuò
ride

答案
dá’àn
answer

得意
déyì
proud

国际
guójì
international

寒假
hánjià
winter vacation

合适
héshì
suitable

回忆
huíyì
memories

活动
huódòng
activity

来自
láizì
from

联系
liánxì
contact

流利
liúlì
fluent

迷路
mílù
get lost

难道
nándào
Is it

难受
nánshòu
uncomfortable

能力
nénglì
ability

排队
pái duì
queue

排列
páiliè
arrangement

其次
qícì
second

情况
qíngkuàng
happening

全部
quánbù
all

儿子
érzi
son

名字
míngzi
first name

朋友
péngyou
friend

什么
shénme
what

时候
shíhou
time

学生
xuésheng
student

孩子
háizi
child

觉得
juéde
feel

便宜
piányi
cheap

鼻子
bízi
nose

别人
biéren
other people

除了
chúle
apart from

还是
háishi
still is

明白
míngbai
understand

盘子
pánzi
plate

瓶子
píngzi
bottle

裙子
qúnzi
skirt

头发
tóufa
hair

爷爷
yéye
grandfather

盒子
hézi
box

活泼
huópo
lively

咳嗽
késou
cough

凉快
liángkuai
cool

麻烦
máfan
trouble

脾气
píqi
temper

葡萄
pútao
grape

勺子
sháozi
spoon

随着
suízhe
along with

咱们
zánmen
we

值得
zhíde
worth it

脖子
bózi
neck

合同
hétong
contract

猴子
hóuzi
monkey

糊涂
hútu
confused

桔子
júzi
orange

粮食
liángshi
food

逻辑
luóji
logic

馒头
mántou
steamed bread

眉毛
méimao
eyebrow

苗条
miáotiao
slim

模糊
móhu
blurry

绳子
shéngzi
rope

石头
shítou
stone

学问
xuéwen
knowledge

竹子
zhúzi
bamboo

裁缝
cáifeng
tailor

残疾
cánji
disability

含糊
hánhu
vague

和气
héqi
harmony

唠叨
láodao
nagging

Anki Decks, Printables, Recordings & Other Media ©2020 MandarinMania.com.  For your personal use only.  Do not reuse, redistribute, or repost in any manner without permission. Instead, please link to this page.

Scroll to Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to browse on this website, you accept the use of cookies for the above purposes.