HSK 5 & HSK 6 VOCABULARY PAGES ARE UNDER CONSTRUCTION. Stay tuned and enjoy the rest of the site, and HSK 1-4!

Tone Pair Drills - 4th Tone Combinations

The 5 tables below contains 50 words taken from all 6 levels of the HSK. Just click on the tab for the combination you want to practice and begin your study.

唱歌
chànggē
sing

大家
dàjiā
everyone

第一
dìyī
the first

上班
shàngbān
go to work

必须
bìxū
have to

菜单
càidān
menu

衬衫
chènshān
shirt

蛋糕
dàngāo
cake

电梯
diàntī
elevator

放心
fàngxīn
rest assured

健康
jiànkāng
health

面包
miànbāo
bread

认真
rènzhēn
serious

一般
yìbān
general

一边
yìbiān
one side

差不多
chàbuduō
almost

大约
dàyuē
about

放松
fàngsōng
relax

害羞
hài xiū
shy

互相
hùxiāng
each other

降低
jiàngdī
reduce

竞争
jìngzhēng
competition

客厅
kètīng
living room

律师
lǜshī
lawyer

耐心
nàixīn
patient

现金
xiànjīn
cash

信封
xìnfēng
envelope

信息
xìnxī
information

信心
xìnxīn
confidence

亚洲
yàzhōu
asia

作家
zuòjiā
writer

爱惜
àixī
cherish

爱心
àixīn
love

不安
bù’ān
disturbed

刺激
cìjī
stimulate

措施
cuòshī
measure

地区
dìqū
area

对方
duìfāng
other side

冠军
guànjūn
champion

过期
guòqī
expired

健身
jiànshēn
fitness

据说
jùshuō
it is said

客观
kèguān
objective

辣椒
làjiāo
chili

乐观
lèguān
optimism

利息
lìxī
interest

列车
lièchē
train

录音
lùyīn
recording

蜜蜂
mìfēng
bee

面积
miànjī
area

面条
miàntiáo
noodles

去年
qùnián
last year

问题
wèntí
problem

地图
dìtú
map

复习
fùxí
review

后来
hòulái
later

季节
jìjié
season

客人
kèrén
the guests

练习
liànxí
exercise

热情
rèqíng
enthusiasm

认为
rènwéi
think

数学
shùxué
mathematics

太阳
tàiyáng
sun

特别
tèbié
particular

一直
yìzhí
always

爱情
àiqíng
romantic love

按时
ànshí
on time

报名
bào míng
sign up

地球
dìqiú
earth

调查
diàochá
survey

对于
duìyú
for

负责
fùzé
be responsible for

复杂
fùzá
complex

共同
gòngtóng
common

过程
guòchéng
process

获得
huòdé
obtain

既然
jìrán
since

价格
jiàgé
price

进行
jìnxíng
get on

竟然
jìngrán
actually

拒绝
jùjué
refuse

距离
jùlí
distance

例如
lìrú
e.g

内容
nèiróng
content

确实
quèshí
indeed

任何
rènhé
any

适合
shìhé
suitable for

橡皮
xiàngpí
rubber

幸福
xìngfú
happy

性别
xìngbié
gender

性格
xìnggé
character

预习
yùxí
preview

阅读
yuèdú
read

暂时
zànshí
temporarily

正常
zhèngcháng
normal

证明
zhèngmíng
prove

著名
zhùmíng
famous

自然
zìrán
natural

必然
bìrán
inevitable

病毒
bìngdú
virus

电脑
diànnǎo
computer

电影
diànyǐng
the film

对不起
duìbuqǐ
sorry

汉语
hànyǔ
chinese

上午
shàngwǔ
morning

下午
xiàwǔ
in the afternoon

下雨
xiàyǔ
rain

一点儿
yìdiǎnr
a little

报纸
bàozhǐ
newspaper

跳舞
tiàowǔ
dancing

一起
yìqǐ
together

办法
bànfǎ
method

地铁
dìtiě
subway

或者
huòzhě
or

历史
lìshǐ
history

上网
shàngwǎng
internet access

校长
xiàozhǎng
principal

自己
zìjǐ
own

并且
bìngqiě
and

不管
bùguǎn
regardless of

不仅
bùjǐn
not only

厕所
cèsuǒ
wc

到底
dào dǐ
in the end

地点
dìdiǎn
location

地址
dìzhǐ
address

付款
fù kuǎn
payment

号码
hàomǎ
number

后悔
hòuhuǐ
regret

记者
jìzhě
reporter

禁止
jìnzhǐ
prohibited

看法
kànfǎ
view

密码
mìmǎ
password

入口
rùkǒu
entrance

是否
shìfǒu
whether

特点
tèdiǎn
characteristics

效果
xiàoguǒ
effect

正好
zhènghǎo
just right

至少
zhìshǎo
at least

重点
zhòngdiǎn
focus

最好
zuìhǎo
the best

作者
zuòzhě
author

办理
bànlǐ
handle

傍晚
bàngwǎn
evening

背景
bèijǐng
background

避免
bìmiǎn
avoid

彻底
chèdǐ
thorough

翅膀
chìbǎng
wing

促使
cùshǐ
motivate

代表
dàibiǎo
representative

贷款
dàikuǎn
loan

电视
diànshì
TV

饭店
fàndiàn
restaurant

看见
kànjiàn
see

睡觉
shuìjiào
go to bed

现在
xiànzài
just now

再见
zàijiàn
goodbye

但是
dànshì
but

教室
jiàoshì
classroom

介绍
jièshào
introduction

快乐
kuàilè
happy

运动
yùndòng
motion

正在
zhèngzài
being

爱好
àihào
hobby

变化
biànhuà
variety

动物
dòngwù
animal

锻炼
duànliàn
work out

附近
fùjìn
nearby

过去
guòqù
past

害怕
hàipà
scared

护照
hùzhào
passport

会议
huìyì
meeting

见面
jiànmiàn
meet

世界
shìjiè
world

忘记
wàngjì
forget

遇到
yùdào
encounter

愿意
yuànyì
willing

照片
zhàopiàn
photo

重要
zhòngyào
important

注意
zhùyì
note

最后
zuìhòu
at last

最近
zuìjìn
recent

作业
zuòyè
operation

按照
ànzhào
according to

抱歉
bàoqiàn
sorry

毕业
bì yè
graduation

错误
cuòwù
error

大概
dàgài
probably

到处
dàochù
everywhere

道歉
dàoqiàn
apologize

动作
dòngzuò
action

对话
duìhuà
dialogue

对面
duìmiàn
opposite

放弃
fàngqì
give up

复印
fùyìn
copy

购物
gòuwù
shopping

故意
gùyì
deliberately

顾客
gùkè
customer

计划
jìhuà
plan

技术
jìshù
technology

继续
jìxù
carry on

爸爸
bàba
father

后面
hòumian
behind

漂亮
piàoliang
pretty

认识
rènshi
understanding

谢谢
xièxie
thank you

弟弟
dìdi
little brother

告诉
gàosu
tell

妹妹
mèimei
younger sister

事情
shìqing
thing

意思
yìsi
meaning

右边
yòubian
right

丈夫
zhàngfu
husband

地方
dìfang
local

个子
gèzi
personal

故事
gùshi
story

记得
jìde
remember

句子
jùzi
sentence

裤子
kùzi
pants

筷子
kuàizi
chopsticks

帽子
màozi
hat

为了
wèile
in order to

月亮
yuèliang
moon

照顾
zhàogu
take care of

部分
bùfen
section

大夫
dàifu
doctor

肚子
dùzi
belly

父亲
fùqin
father

护士
hùshi
nurse

镜子
jìngzi
mirror

困难
kùnnan
difficult

力气
lìqi
strength

厉害
lìhai
great

热闹
rènao
lively

任务
rènwu
task

态度
tàidu
attitude

袜子
wàzi
sock

味道
wèidao
taste

笑话
xiàohua
joke

样子
yàngzi
look

要是
yàoshi
if

钥匙
yàoshi
key

叶子
yèzi
leaf

被子
bèizi
quilt

大方
dàfang
generous

地道
dìdao
tunnel

豆腐
dòufu
tofu

教训
jiàoxun
lesson

戒指
jièzhi
ring

舅舅
jiùjiu
mother’s brother

力量
lìliang
power

Anki Decks, Printables, Recordings & Other Media ©2020 MandarinMania.com.  For your personal use only.  Do not reuse, redistribute, or repost in any manner without permission. Instead, please link to this page.

Scroll to Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to browse on this website, you accept the use of cookies for the above purposes.